1 §                 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Imatran Golf ry ja kotipaikka Imatra

2 §                 Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista, järjestää harjoituksia ja kilpailuja ym. samantapaisia tilaisuuksia.

Yhdistys voi omistaa ja ylläpitää golftoimintaa varten tarvittavien tilojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja kiinteistöjä.

Toimintaansa rahoittaakseen yhdistys voi myös harjoittaa ravintolaliikettä kenttäalueella sekä välittää jäsenilleen peli- ja urheiluvälineitä.

3 §
                 Jäsenyys

Yhdistyksen jäsen on henkilö, jonka yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäseneksi.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä ja kunniajäseniä.

Nuorisojäsen on alle 21-vuotias henkilö sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 21 vuotta.

Yhdistyksen varsinainen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka merkittävällä tavalla on toiminut yhdistyksen ja sen tarkoituksen hyväksi.

4 §                 Yhdistyksestä erottaminen ja eroaminen

Jäsenen, joka laiminlyö maksunsa tai ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätöksen tekee hallitus päätösvaltaisessa kokouksessaan.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

5 §                 Liittymismaksut

Syyskokous voi päättää, että yhdistykseen liittymisestä peritään erillinen liittymismaksu.

6 §                 Jäsenmaksut

Kaikki jäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen 3§:ssä mainituille eri jäsenryhmille. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Pakottavasta syystä, kuten väliaikainen asuminen ulkomailla, sairaus tms., hallitus voi vuodeksi kerrallaan myöntää jäsenelle, hänen kirjallisesta anomuksestaan, alhaisemman jäsenmaksun.

Kaikki maksut on suoritettava eräpäivään mennessä.


7 §                 Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksen valitsemat 6-10 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kapteenit.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Puolet hallituksesta on vuosittain erovuorossa. Ensimmäistä kertaa hallitusta näiden sääntöjen nojalla valittaessa arvotaan puolelle jäsenistä yhden vuoden erovuoroisuus.

Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.

Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan, jonka tulee myös toimia hallituksen sihteerinä, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa.

Hallitus laatii yhdistykselle järjestyssäännöt.

8 §                 Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin yksikin hallituksen jäsen sitä heiltä kirjallisesti vaatii.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen toimikuntia.

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan jäsenille sähköpostilla tai kirjallisesti.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

9 §                 Tilien ja hallinnon tarkastus

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja tilit sekä tarpeelliset asiakirjat on maaliskuun 1. päivään mennessä jätettävä toiminnantarkastajille, joiden on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä.

Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.

10 §               Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi: kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten hallitukselta niin vaatii.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty.

11 §               Vuosikokouksen koollekutsuminen

Kutsu vuosikokouksiin sekä yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen on ilmoitettava hallituksen määräämässä sanomalehdessä.

Kokouskutsun ilmoittamisen tulee tapahtua aikaisintaan kolmekymmentä (30) ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, ilmoituspäivää ja kokouspäivää sanottuihin määräaikoihin lukematta.

12 §               Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– valitaan kaksi ääntenlaskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tämän lisäksi

kevätkokouksessa
– esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
– esitetään toiminnantarkastajien lausunto
– vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

syyskokouksessa
– päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet
– valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat
– vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
– vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja niiden perimisajankohta
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 §               Äänivalta yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni.

Jäsenmaksunsa laiminlyöneillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

14 §               Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus on siihen määrännyt määräyksessä mainitulla tavalla.

15 §               Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

16 §               Erinäisiä säännöksiä

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Imatran Golf